Výchova umenímumenie

      „Umenie kultivuje ľudské zmysly a robí človeka vnímavejším.
      Umenie napĺňa ľudskú dušu. Umenie rozpráva. Umenie je radosť zo života.“


Leonardo Da Vinci


Výchova umením je nový predmet, patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. Nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť so svetovým a národným kultúrnym dedičstvom prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením . Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu, obsahuje aj prvky literárneho a dramatického umenia.

Má ich naučiť získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...), experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia, vytvárať projekty, pristupovať k umeleckým hodnotám rôznych kultúr bez predsudkov.

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si vytvárali svoj autentický spôsob bytia, aby nachádzali v umení nové zážitky, radosť, pozitívne životné podnety tak, aby sa umenie stalo súčasťou ich života, ušľachtilým spôsobom vypĺňania ich voľného času, prostriedkom skvalitnenia a skultúrnenia celej ich osobnosti.


Tematické celky

8.ročník

1. Zvuk a obraz – jazyk umenia
2. Tradície a identita
3. Prieniky umení
4. Populárna kultúra

9.ročník
1. Podnety umenia
2. Prieniky umenia a vedy
3. Populárna kultúra
4. Kompexné projekty