TECHNIKA


tech

Učebný predmet je určený všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote.
V školskom roku 2015/2016 boli zavedené nové učebné osnovy - vzdelávacie štandarty, ktoré sa postupne zavádzajú do všetkých ročníkov.


Dielenský poriadok        Pomôcky na THD        Pracovné náradie

foto1
Školské dielne


foto2
Školské dielne


foto3
Školské dielne

THD - videá


Meranie  -  otázky

Pílenie  -  otázky

Rašpľovanie  -  otázky

Lepenie  -  otázky


čiara
5.ročník
Človek a technika
6.ročník
Slovenskí vynálezcovia
7.ročník
Graf_zobrazovanie
Zobrazovanie telies
8.ročník 9.ročník