SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRAsj

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Ciele vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ
- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii vety či textu.
- Viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich prejavov, ústnych i písaných.
- Pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku.
- Prehlbovať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či diela.

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry je zamerané hlavne na tieto činnosti žiakov:
- rozvíjanie čitateľských zručností – pochopiť a porozumieť prečítaný text,
- analýza a hodnotenie textu s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov a ich klasifikáciu,
- získavanie prehľadu o jednotlivých rovinách jazykového systému,
- cvičenia v pravopisnej norme a výslovnosti,
- spoznávanie základných údajov z histórie jazyka a jazykovedy,
- používanie základných jazykových príručiek,
- zvládnutie rôznych jazykových situácií - ústna aj písomná podoba jazykových prejavov,
- získavanie základnej orientácie v jednotlivých slohových postupoch, útvaroch a štýloch,
- zoznámenie sa so súborom diel slovenskej i svetovej literatúry,
- získavanie systému vedomostí o literatúre, literárnych druhoch a žánroch.

V literárnych a jazykových súťažiach naši žiaci dosahujú dobré výsledky.
Každý rok pripravujeme žiakov do týchto súťaží :

- Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
- Olympiáda zo slovenského jazyka
- Šaliansky Maťko – prednes slovenskej povesti
- Európa v škole – vlastná tvorba žiakov
- Detský literárny Zvolen
- Rozprávkový venček
- Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie, prózy
- Rétorikačiara1

ARCHÍV  
Archív1