OBČIANSKA VÝCHOVA


ov

Občianska výchova je povinný vyučovací predmet v 6. až 9. ročníku ZŠ. Cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Vplýva na žiakov v tom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu. Vyučovanie občianskej výchovy je zacielené tak, aby získané poznatky poskytli žiakom vhodnú orientáciu pre ich budúci občiansky život.
OV prináša nové informácie, ktoré žiaci v žiadnom inom predmete nedostanú (napr. právne,ekonomické informácie, informácie o ochrane spotrebiteľa). Uvádzaním žiakov do sfér verejného života sa OV stáva spojivom medzi životom v škole i mimo nej.
V školskom roku 2008/09 sa vyučuje predmet aj v 5. ročníku pod názvom Občianska náuka, ktorý patrí do skupiny predmetov s dejepisom a zemepisom.
V 1. polroku sa preberal v 5. ročníku tematický celok Moja rodina. Učili sme sa o tom, aké rodiny môžu byť, o vzťahoch rodičov a detí, o funkciách rodiny. Dôraz sme kládli na kladné vlastnosti, ktoré by mali medzi členmi rodiny prevládať. Žiaci sa učili riešiť niektoré situácie (rolové hry) – v učive o komunikácii.
Pri téme Správny spôsob života, životospráva žiaci robili plagáty.
Žiaci ukončili tematický celok vypracovaním žiackeho projektu Môj rodokmeň , prezentované na nástenke. Rovnaká téma projektu aj v 6. ročníku.
Žiacky projekt Osobnosť, ktorá ma zaujala v 7. ročníku žiaci robili aj na dejepise 8.r., pracovali s internetom.
Pri téme Vlastenectvo vo 8. ročníku si žiaci pozreli video o krásach vlasti, ku koncu roka vypracujú projekt. Začíname pracovať aj s materiálom Každý iný, všetci rovní.
Žiaci sa počas hodín On, OV, priebežne oboznamujú v rámci projektu Dobré správy o živote detí v Afrike (Keňa, Sudán, Uganda) - krátke filmy, diskusie.V aktivitách pokračujeme, postupne zapájame všetky ročníky. Aktivity plánujeme ukončiť prezentáciou.
Realizovali sme:
- Deň EURA – 24. 9.
- Týždeň boja proti drogám – 24. – 28. 11.
- Deň boja za slobodu a demokraciu – výročie na hodinách, v januári v aktivitách pokračujeme – materiál Dobré správy; školský kvíz
- predaj vianočných pohľadníc v rámci projektu Škola priateľská deťom, pokračujeme
Zapojenie do projektov:
· Škola priateľská deťom – organizuje UNICEF Slovensko a je venované právam dieťaťa, v rámci projektu sme v decembri predávali vianočné pohľadnice
· Myslíme globálne, konáme lokálne – cieľom je prejaviť solidaritu s deťmi Afriky.
· Tehlička pre Angolu, ktorý organizuje združenie SAVIO. Jej cieľom je verejná celoslovenská zbierka na podporu rozvojových krajín. Pomáhame mestečku Celulo pri výučbe 1950 žiakov.
Kvízy a iné aktivity:
Každý rok vo 8. ročníku organizujeme kvíz Malá olympiáda ľudských práv
Na vyučovacích hodinách si pripomíname : Deň holokaustu, Medzinárodný deň mieru, Deň boja za demokraciu, nebezpečenstvo anorexie.