INFORMATIKAinf

Poslaním vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety.1. počítačová učebňa


foto1
1. počítačová učebňa
  foto2
1. počítačová učebňa


foto3
1. počítačová učebňa
  foto4
1. počítačová učebňa

2. počítačová učebňa


foto21
2. počítačová učebňa
  foto22
2. počítačová učebňa


foto23
2. počítačová učebňa
  foto24
2. počítačová učebňa

3. počítačová učebňa


foto31
3. počítačová učebňa
  foto32
3. počítačová učebňa


foto33
3. počítačová učebňa
  foto34
3. počítačová učebňa


čiara

Programyword

Word
textový editor slúži predovšetkým na písanie textov, môžeme v ňom však vytvoriť aj dokumenty s obrázkami, tabuľkami či hypertextovými odkazmi.


excel

Excel
tabuľkový editor slúži predovšetkým na tvorbu a úpravu tabuliek a grafov.


poverpoint

PowerPoint
tvorba prezentácií.


baltik

Baltík
Detský programovací jazyk, ktorý jednoducho a názorne dokáže zasvätiť do tajov programovania. Na rozdiel od iných programovacích jazykov sa neprogramuje pomocou textových príkazov, ale textové príkazy sú nahradené ikonkami.


imagine

Imagine
jednoduché vývojové prostredie s programovacím jazykom Logo. Deti sa naučia jednoduché príkazy a vytvárať vlastné algoritmické postupy.


logomotion

LogoMotion
grafický editor programu Imagine, v ktorom sa dajú kresliť alebo upravovať obrázky a vytvárať animácie.


IrfanView

IrfanView
úprava obrázkov


notepad

Notepad++
editor zdrojových kódov pre tvorbu web. stránok


audacity

Audacity
úprava digitálneho zvuku