Hudobná výchova


hv


,,Len hudbou vychovať človeka je nemožné - ale bez nej je to nemysliteľné“
 

Dmitrij Kabalevskij

 

Hudobná výchova na ZŠ má kultúrno-estetický charakter. Zúčastňuje sa na harmonickom rozvoji dieťaťa, podnecuje detskú fantáziu, samostatnosť a kreativitu. Hlavne vďaka nej žiaci získavajú základné hudobné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stávajú základom pre aktívny celož ivotný kontakt s hudbou a umením.

Obsah v každom ročníku pozostáva :

z hudobného materiálu :
- piesní
- inštrumentálnych skladieb
- vokálno-inštrumentálnych skladieb
- hudobno-pohybových hier
- hudobno-dramatických hier
z hudobných činností
- speváckych
- inštrumentálnych
- percepčných
- hudobno-pohybových
- hudobno-dramatických

Hudobný materiál využívaný na vyučovacích hodinách je dopĺňaný na základe požiadaviek detí, ktoré prostredníctvom nimi pripravených aktivít ponúkajú túto hudbu ostatným žiakom.
Na hodinách hudobnej výchovy sú využívané :
- moderné hudobné nástroje
- inštrumentálne hudobné nástroje
- multimédiá
- internet
Predmetové súťaže :
Slávik Slovenska
Spievanky pod Poľanou
Zlatý kľúčik
Hľadáme Superstar
Rock – pop – starčiara1

ARCHÍV  
Archív1