Francúzsky jazykfj

Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk v 6.-9. roč. ponúka žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho občana pripraveného na život v spojenej Európe. Sprostredkováva poznanie francúzskej kultúry, jej hodnoty a tradície, a tak vytvára predpoklady na plnohodnotnú medzikultúrnu komunikáciu.
Obsahom vyučovania francúzskeho jazyka je systematický nácvik rečových zručností na základe osvojených jazykových prostriedkov, t.j. výslovnosti, slovnej zásoby, gramatiky a pravopisu v podmienkach rečových tém a situácií, v ktorých sa uplatňujú rôzne funkcie jazyka a informácie z reálií.

Tematické okruhy:

* Ja a moja rodina

* Škola

* Mesto

* Príroda

* Obliekanie, móda

* Starostlivosť o zdravie

* Voľný čas a záľuby

* Domov

* Cestovanie, turistika

* Európa a svet

* Francúzsko a frankofónne krajiny

Žiaci majú k dispozícii učebnicu, pracovný zošit EN FRANÇAIS, video metódu BIENVENUE EN FRANCE a jazykové výukové programy na webových stránkach. Na vyučovacích hodinách môžu precvičovať počúvanie s porozumením, čítanie, ústny prejav, lexiku, gramatiku i písomný prejav. Kreativita a tvorivosť sa môže rozvíjať v žiackych projektových prácach.

čiara

Kvizkids


V mesiaci október 2018 sa žiaci 8.ročníka FRJ zúčastnili súťaže Kvizkids, ktorú každoročne organizuje francúzska študovňa Alliance francaise v Banskej Bystrici. Prínosom tejto aktivity bolo najmä stretnúť sa a počúvať rodených hovoriacich, využiť svoje všeobecné aj jazykové znalosti a otestovať ich v kvíze, a zároveň sa porovnať s inými po francúzsky sa učiacimi rovesníkmi. V neposlednom rade takéto aktivity motivujú žiakov k ďalšiemu štúdiu cudzích jazykov.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa konalo v dňoch 19.12.2016. Zúčastnili sa ho žiačky deviateho ročníka. Olympiáda mala dve časti, písomnú a ústnu. Písomná časť obsahovala: posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. V ústnej časti sa museli žiačky popasovať s opisom obrázku.

Vyhodnotenie olympiády:
I. miesto - Katarína Felixová z 9.A
II. miesto - Anna Martinská z 9.C
III. miesto - Jana Fafuliaková z 9.A

Výherkyne boli odmenené diplomom a vecnými cenami. Blahoželáme a želáme veľa ďalších štúdijných úspechov.

foto