ETICKÁ VÝCHOVA


ev


Ciele etickej výchovy:

- výchova zrelej osobnosti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou
- rozvíjať vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
- vytvárať pozitívne postoje k sebe, k druhým
- učiť láske k človeku
- pomáhať slabým a chorým, zlepšovať vzťahy v kolektíve
- viesť žiakov k osvojeniu mravných noriem, hlavne k prosociálnemu správaniu, k empatii, tolerancii, spolupráci, asertivite,
- prevencia mravnej devastácie mládeže
- realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu
- viesť k ochrane človeka prírody, životnému prostrediu
- sexuálna výchova
- štúdiom ľudských kultúr vytvárať multikultúrne prostredie
- viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné správanie
- prehlbovať úctu k učiteľom, rodičom, a všetkým ľuďom
Prevencia drogových závislostí a sociálno - patologických javov
Jej cieľom je poskytnúť žiakom aj rodičom informácie o škodlivosti drog v súlade s Národným programom boja proti drogám
Školská drogová prevencia pôsobí priamo v prostredí školy. Je zameraná na prevenciu predchádzania prvému kontaktu s drogou., či inými sociálno – patologickými javmi. – šikanovaním, rasovou diskrimináciou, fyzickým ubližovaním, gamblerstvom. Prostredníctvom aktivít priamo vo vyučovacom procese i mimo neho sa snažíme ovplyvňovať správanie a postoje žiakov, či sa už dostali do kontaktu s drogou, alebo nie. V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa, Dohovorom o právach dieťaťa, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv sa snažíme zabezpečiť aktívnu ochranu aj pred v spolupráci s CVPP, OÚ – odborom sociálnych vecí, lekárom, políciou a inými poradenskými a odbornými zariadeniami
Primárna prevencia – sú programy, stratégie a aktivity, ktoré sa sústreďujú na predchádzanie prvého užitia drogy.
Sekundárna prevencia – sú programy, stratégie a aktivity zacielené na predchádzanie dlhodobého užívaniu drog, včasnú identifikáciu a liečbu ľudí, ktorí drogy už užívajú. Tento preventívny program je zameraný na primárnu prevenciu a ochranu pred všetkými drogami (legálnymi aj nelegálnymi). Program je zameraný na jednotlivca, ktorý sa sám ako osobnosť rozhodne, či užije alebo neužije drogu. Vonkajší svet môže jeho rozhodnutie ovplyvniť, ale napokon je to vždy len jedinec, ktorý sa rozhodne.

Čo je droga? Droga je „akákoľvek látka, ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.“ (Novomestský, 1995).