BIOLÓGIA


biologia

Slovo biológia pochádza z gréckeho slova bio, čo znamená život a logos, čo znamená veda. Môžeme teda povedať, že biológia je veda o živote. Učebný predmet biológia umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a ich vzťahy k prostrediu. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

Vyučujúci biológie a prírodopisu
PaedDr. Miroslava Štímelová

Vyučovací proces
Vyučovacie hodiny biológie sa uskutočňujú v odbornej učebni biológie (dotácia hodín 1,5 hod. týždenne), ktorá je moderne materiálne aj technicky vybavená. Učebný plán biológie vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. V rámci modernizácie vyučovania získavajú žiaci vedomosti uplatňovaním nových vyučovacích metód, napríklad zaraďovaním do vyučovania tvorbu vlastných projektov a prezentácií. Aj takto žiaci uplatňujú svoje vedomosti a schopnosti.Biografia pre 9.ročník - klikni tu pre stiahnutie - dokument pdf


čiara1

ARCHÍV  
Archív1