ANGLICKÝ JAZYK
aj

Obsah výučby Anglického jazyka na našej škole nadväzuje na Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva SR. Predmet Anglický jazyk sa u nás vyučuje od prvého ročníka. Na prvom, aj na druhom stupni sa angličtina vyučuje v každom ročníku. Predmet vyučujú kvalifikovaní pedagógovia s praxou. Výučba prebieha v triedach, a v jazykových učebniach. Triedy sú vybavené najmodernejšou technikou – dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami. Žiaci majú k dispozícii počítače, tablety. Každoročne na škole prebieha olympiáda v anglickom jazyku. Naši žiaci dosahujú výsledky i v okresných kolách.


Hodiny prebiehajú v príjemnej atmosfére, nie sú jednotvárne. Pri výučbe využívame inovatívne metódy. Aktivizujeme žiakov, podporujeme ich samostatnosť, tvorivoť. Naši absolventi odchádzajú na stredné školy kvalitne pripravení.


čiara1

Starší čítajú mladším


V mesiaci október sme so žiakmi 9teho a 6teho ročníka zorganizovali zaujímavú aktivitu v cudzom jazyku - Starší čítajú mladším. Deviataci prečítali šiestakom známu rozprávku O dvanástich mesiačikoch v anglickom jazyku a zároveň si pre nich pripravili rôzne interaktívne úlohy a pomáhali im s ich riešením. Vzájomne sa tak veľa naučili a motivovali sa k učeniu cudzích jazykov.

Highslide JS Highslide JS

ARCHÍV  
Archív1