VLASTIVEDA


vlastiveda

Cieľom vyučovania vlastivedy je :
- položiť základy komunikačných zručností žiakov
- viesť žiakov tak, aby získali základné vedomosti o miestnej obci, krajine a o Slovenskej republike a osvojili si základné zručnosti a návyky potrebné k ďalšiemu poznávaniu prostredia domova
a orientácie v ňom
- postupne nadobudnúť schopnosť vyjadrovať sa jednoducho a súvisle o krajine a obci
- osvojiť si pravidlá správania sa na verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch a na cestách
- osvojiť si vedomosti o spôsobe privolania pomoci pri úrazoch a v ohrození zdravia, bezpečnosti občanov a majetku
- nadobúdať zručnosti pracovať s mapou a atlasom
- osvojiť si základné geografické poznatky a ich vzájomné súvislosti
- nadobúdať kladný vzťah k prírode, jej ochrany i ochrany kultúrnych pamiatok
- poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť, vzťah ku kultúrnym hodnotám národa
- uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a spolupráce medzi obyvateľmi Slovenka
Mestá okolo sveta - projekt, v ktorom sa deti 2. 3.a 4. ročníkov v mesiacoch január- marec zapojením do projektu získali nové poznatky a vedomosti o mestách a ich pôsobení na životné prostredie.