SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRAsj


Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.


Cieľom vyučovania slovenského jazyka na I. stupni základnej školy je :
- položiť základy komunikačných zručností žiakov
- zmechanizovať a osvojiť si návyky správneho a estetického písania
- zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy
- pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku
- v literárnej výchove formovať kultúrne vzťahy človeka k ľuďom a svetu, pomáhať vytvárať hodnotové postoje
- viesť žiakov k estetickému vnímaniu sveta, k spoznávaniu jeho mnohoznačnosti, mnohostrannosti, otvorenosti pre ich vlastné riešenia, pre ich vlastný prístup, pre ich vlastnú vnímavosť a tvorivosť- teda k spoznaniu jeho krásy
- na mimočítankovú literatúru používať časopis Slniečko a Ohník a knihy so školskej knižnice
- na hodinách čítania podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti vytváraním čitateľských projektov žiakov