PRACOVNÉ VYUČOVANIE



pv

Cieľom pracovnej výchovy je :

- formovať pozitívny vzťah k práci
- využívať rôzne prírodné materiály