PRVOUKAprvouka

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety prírodovedu a vlastivedu.

  • vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu krajiny

  • v prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov

  • cieľom vyučovania prvouky je aktívny žiak, ktorý hľadá, pátra, skúma, objavuje, vie spracovať a využiť získané informácie, dokáže sa orientovať v čase a priestore