PRÍRODOVEDAprid

Cieľom vyučovania prírodovedy je :

-   osvojovať si, zdokonaľovať a rozširovať poznatky o prírode a človeku
- naučiť deti pracovať nielen s učebnicou, ale aj s prírodovednou literatúrou, encyklopédiami, atlasmi rastlín a živočíchov

V spolupráci s TU vo Zvolene sa naši žiaci (3.-4.roč.) zapojili do projektu Pozorujte vtáčí svet na školskom dvore, ktorú organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko. Žiaci pozorovali po celú dobu vtáky prilietajúce ku vtáčím búdkam, ktoré boli umiestnené na školskom dvore i v areáli Arboreta Zvolen. Zistili, že po dobu pozorovania absentoval hlavne hýľ.

Tajomstvo vody - Obyčajná a predsa zázračná voda- je názov projektu, ktorý organizovala VEOLIA . Žiaci počas štyroch mesiacov pozorovali vlastnosti vody, sledovali kolobeh vody v prírode a uskutočnili degustačný test vody. Na základe pozorovaní robili pokusy a výsledkom ich snaženia boli vodné hodiny.