MATEMATIKAmat

Cieľom vyučovania matematiky je :
- uspokojenie tých matematických potrieb detí, ktoré im nastoľuje každodenný život
- rozvoj tvorivých schopností, priestorovej predstavivosti, vytrvalosti, pracovitosti,
vôľových čŕt osobnosti žiaka
- rozvoj logického myslenia, utvrdzovanie pamäťového počítania
- zdokonaľovať rozbor pri riešení slovných úloh, neustále precvičovať prácu so zátvorkami a premieňanie jednotiek dĺžky