INFORMATICKÁ VÝCHOVApocitac

Informatické vedomosti a zručnosti žiakov na 1. stupni ZŠ sa budujú predovšetkým hravou formou. Preto sú kľúčovými nástrojmi používanými pri výučbe špeciálne výučbové programy. Pomocou nich sa žiaci oboznámia s počítačom a naučia sa pracovať s myšou a klávesnicou.
Pre nadobudnutie lepšej zručnosti pri práci s myšou je do učiva zaradená práca v grafickom editore. Žiaci v ňom kreslia vlastné obrázky aj obrázky podľa návodu, kreslia voľnou rukou i s použitím nástrojov editora, naučia sa načítať i zapamätať súbor s obrázkom.
Keď už žiaci vedia čítať a písať, rozširujú svoju zručnosť pracovať s myšou a klávesnicou prostredníctvom práce s textom. Základnými aktivitami sú písanie jednoduchého textu, úprava textu, vytvorenie nového dokumentu, uloženie dokumentu, otvorenie uloženého dokumentu, úpravy písma, používanie farieb a rôznych efektov pri zvýrazňovaní textu, spájanie textu, vkladanie obrázkov.
Najrozšírenejším operačným systémom používaným na školách je OS Windows, preto si žiaci osvojujú základy práce s týmto systémom. Majú zvládnuť nájsť aplikáciu, otvoriť/zatvoriť aplikáciu, pohyb v oknách.
Súčasťou učebných plánov je aj práca s CD a s Internetom – vedieť si prezerať multimediálne CD, riešiť úlohy, testovať sa, prezerať stránky, spustiť a zahrať si hru, otvoriť si stránku, vyhľadať a uložiť text, či obrázok.čiara1

ARCHÍV  
Archív1