TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA


zápis do 1. ročníka


 • 1. Zápisný lístok   PDF   DOCX

 • 2. VZN 174   PDF  

 • 3. VZN 175   PDF  

 • 4. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

 • 5. Rozhodnutie elektronicky  PDF  

 • 6. Kritériá prijímania žiakov do I. ročníka  PDF  

 • 7. Prihláška na stravovanie v ŠJ  PDF   DOCX


  • Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku  PDF   DOCX

  • Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka  PDF   DOCX

  • Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

  • Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky - pri štúdiu mimo územia SR  PDF   DOCX

  • Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky  PDF   DOCX

  • Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania na vašej škole  PDF   DOCX

  • Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy  PDF   DOCX

  • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  PDF   DOCX

  • Žiadosť rodiča o vyradenie žiaka z variantu B – športová príprava  PDF   DOCX

  • Žiadosť o odškodnenie bolestného pri školskom úraze  PDF   DOCX

  • Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka  PDF  


  TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE ŠKD


 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

 • Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

 • Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Oznámenie o zmene času odchodu dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Vyhlásenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Splnomocnenie  PDF   DOCX

 • 2% z Vašich daní