V základnej škole úspešnejší

www.esf.gov.sk      www.minedu.sk


Základná škola J. Alexyho 1941/1, Zvolen
realizuje projekt s názvom

S VAŠOU POMOCOU ZA NAŠIMI SNAMI

Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020
Výška NFP: 197 163 €
Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Kód v ITMS2014+: 31210I219

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Umiestnenie informačnej tabule na hlavnom vchode školy:
Umiestnenie informačnej tabule


čiara

Náš projektMalé-Veľké Slovensko

Malé - Veľké Slovensko


V školskom roku 2004/2005 sme vyhlásili projekt MALÉ - VEĽKÉ SLOVENSKO. V tomto projekte poskytujeme netradičný pohľad na osobnosti Slovenska.
Projekt  spočíva v hľadaní a dokumentovaní známych i menej známych osobností (športovcov, vedcov, umelcov a iných ), ktoré pôsobili ( pôsobia ) vo vašom okolí a vďaka ktorým sa stáva naše MALÉ SLOVENSKO VEĽKÝM.
Cieľom projektu je :
- vytvorenie databázy slovenských osobností
- poskytnúť netradičný pohľad na osobnosti Slovenska
- získanie praktických skúseností pri práci s textovým editorom
- rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov pri používaní elektronickej pošty a internetu

Viac o projekte ...


čiara

Projekty do ktorých sme sa zapojili


logoprojektu

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami


V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.

Aktivity realizácie národného projektu:
1. Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove.
2. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP.
3. Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na odborných súťažiach v OVP.
Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Viac o projekte ...NÁRODNÝ PROJEKT ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOV REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA


Prínosy projektu:
- Akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl
- Aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií
- Rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

V rámci tohto projektu sa zapojíme do projektov:
Máme radi Slovensko:
Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu o zaujímavých lokalitách Slovenska.

Viac o projekte ...

Učím sa, učím ťa
Cieľom je vytvorenie materiálov pre rovesnícke vzdelávanie. Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi pripravia a odprezentujú tému jedinečným spôsobom, pomocou video projektov. Cieľom je motivácia žiakov a učiteľov k tvorbe videoprojektov a odskúšanie si role učiteľov. Návštevníci stránky môžu materiály využiť pre vlastné vzdelávanie, inšpiráciu alebo svoje projekty.
Videoexperiment
Cieľom je vytvorenie materiálov na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci alebo pedagógovia zaznamenajú experiment, ktorý zároveň vysvetlia. Výsledkom bude databáza experimentov, ktoré sa dajú použiť pri výučbe alebo v žiackych projektoch.
The SCHOOL DANCE 2014/2015
Ročník 2014 a 2015 bude mať špecifickú kategóriu zameranú na regionálnu kultúru. Prostredníctvom súťaže žiaci spájajú pohybové aktivity (tanec) a zručnosti v oblasti informačných technológií (tvorba video, interaktívnych materiálov). Prostredníctvo súťažnej kategórie venovanej regionálnej kultúre môžu žiaci odprezentovať v spojení s tancom napríklad udalosť, legendu, tradíciu, tanec, lokalitu.

Viac o projekte ...

NÚCEM


Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (ZKV).
Cieľom testovania je preveriť kvalitu jednotlivých testových úloh a získať skúsenosti s možnosťou elektronického testovania v reálnej školskej praxi. Tieto jedinečné skúsenosti sa využijú pri ďalších aktivitách, pri príprave ďalších testov a testových úloh na takej úrovni, ktorá bude prínosom pre školy a prispeje k vytvoreniu predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov.

Viac o projekte ...


Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javovo v školskom prostredí ITMS: 26130230025


Prostredníctvo výchovného poradcu byť aktívnym účastníkom v projekte. Spoluprácu na získanie celého komplexu pracovných materiálov pre školu v systéme výchovného poradenstva a prevencie, inovovanie, modernizovanie metodologických nástrojov a pracovných pomôcok.

Viac o projekte ...


Štátny pedagogický ústav


Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Viac o projekte ...


Ústav informácií a prognóz školstva


Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Cieľ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
Hlavné aktivity:
- Inovácia obsahu a metód výučby všeobecnovzdelávacích predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ
- Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ZŠ a SŠ
- Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Viac o projekte ...kariérový rast pedg_zamestnancov

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 2010


Sprístupnenie učební pre potreby kontinuálneho vzdelávania. Využitie učební na prezenčné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom výpočtovej techniky v oblastiach:

- Fotoškola
- Tvorba prezentácií
- Angličtina pre kolegov
- Office 2007 (Word 2007, Excel 2007)


comenius

COMENIUS Školské partnerstvá
"Lets get closer to each other"


Cieľom projektu je pracovným úsilým žiakov a učiteľov nahromadiť množstvo informácií o našej krajine a sprostredkovať ich partnerskej krajine. Akýmsi vyvrcholením budú výmenné návštevy 20 žiakov a 4 učiteľov. Prvá bude návšteva tureckého partnera našou školou v máji/júni 2010 a druhá príchod Turkov ku nám. V rámci nich sa pripraví a vytvorí konečný produkt vo forme CD/DVD. V priebehu dvoch rokov sa chronologicky vystrieda viacero aktivít ako napr. Vytvorenie Slovníkov, Vtipná esej o našej škole, Krátky film o našom meste, Dotazník pre rodičov, Naspievanie populárnej a ľudovej piesne, ako aj dlhodobá aktivita Vytváranie umeleckých predmetov symbolizujúcich našu krajinu/národ.

Viac o projekte ...

enviroprojekt

ENVIROPROJEKT 2009


Všetci sa chceme cítiť príjemne v peknom prostredí. Preto sme sa zapojili do projektu v rámci programu Enviroprojekt 2009, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva.

Cieľom ENVIROPROJEKTU 2009 je zvýšiť záujem verejnosti, ale aj žiakov a pedagógov našej školy pri riešení environmentálnych otázok. Úlohou všetkých účastníkov projektu je za pomoci letákov zvýšiť intenzitu separovania odpadov v našom meste. Zároveň zaviesť tradíciu triedenia odpadov na našej škole.


e-vzdelávanie


E-vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008- vytvoriť špeciálnu učebňu IKT pre deti zo SZP, určenú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase vyučovania i mimo neho
- zamerať výuku na zvýšenie čitateľskej gramotnosti detí, s využitím špeciálnych výukových programov a vlastných učebných materiálov pedagógov (pracovné listy, testy, doplňovačky a pod.)
- sprístupniť učebňu IKT deťom aj v čase mimo vyučovania na osvojenie a utvrdenie učiva zábavnou a netradičnou formou, ako aj na zmysluplné využitie voľného času v záujmovom útvare
- spoluúčasť rodičov pri príprave na vyučovanie, rozšíriť ich znalosti a zručnosti v práci s počítačom

Otvorená škola 2007

Infovek - Otvorená škola 2007


- sprístupniť moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) širokej verejnosti a pomáhať tak pri budovaní informačnej spoločnosti,
- využitie počítačovej učebne v mimovyučovacom čase na realizáciu bezplatných kurzov pre žiakov, rodičov, učiteľov a verejnosť,
- modernizácia výučby v oblasti IKT využitím inovatívnych foriem výučby (eLearning),
- zvýšenie motivácie žiakov k štúdiu, k dosahovaniu lepších študijných výsledkov,
- zvýšenie zručností žiakov, učiteľov a verejnosť pri práci s modernými IK technológiami (Digitálna fotoškola: práca s digitálnymi technológiami ich spracovanie, archivácia, prezentácia a publikovanie),
- zvyšovanie počítačovej gramotnosti lokálnej skupiny obyvateľstva a zlepšenie jej postavenia na trhu práce,
- zlepšiť IKT kompetencie učiteľov,
- zlepšiť IKT kompetencie rodičov,
- zmeniť klasickú formu komunikácie: škola – žiak – rodič – verejnosť.


Školská knižnica

Školská knižnica


Projekt zameraný na rozvoj čitateľských schopností žiakov, na vytvorenie návyku na čítanie a na skvalitnenie práce na internete.
- umožniť slobodný prístup k informačným zdrojom sprístupneným na internete, rozvoj informačnej gramotnosti všetkých žiakov
- zakúpenie komplexnej počítačovej zostavy, tlačiarne - na skvalitnenie prístupu k informáciám pre väčší okruh záujemcov
- zabezpečenie rovnakých možností pre všetky cieľové skupiny, obzvlášť pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu i aktivít mimo vyučovania
- sprístupnenie knižnice ako kultúrneho centra, pokračovanie v začatých aktivitách
- vybudovať školskú knižnicu ako miesto celoživotného vzdelávania a dosiahnuť, aby sa kniha pre žiakov stala nepostrádateľnou


Digitálni Štúrovci

Digitálni Štúrovci 2006


Digitálne štúrovstvo na školách - vzdelávanie verejnosti v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií.

- sprístupniť multimediálne učebne verejnosti
- prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti
- zvýšiť kvalitu vlastnej pracovnej sily v regióne pre občanov dlhodobo nezamestnaných
- organizovať kurzy na zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov v našej lokalite
- vytvoriť v škole centrum s prístupom na internet, čím bude zabezpečená dostupnosť internetu a služieb eGovernmentu a konzultačná podpora odborníkov zabezpečených školou pre potreby občanov nášho regiónu

Viac o projekte ...


Otvorená škola 2005


Infovek - Otvorená škola 2005


Školský internetový časopis OČKO
Príprava a realizácia žiackeho časopisu na našej webovej stránke, prezentácia tvorivosti, schopnosti a zručnosti žiakov
Archivovanie práce žiakov a aktivít školy
Tvorba archívu, ktorý zachytí práce žiakov, triedne a školské akcie a úspechy v rôznych súťažiach
Malé – veľké Slovensko
Projekt spočíva v hľadaní a dokumentovaní známych i menej známych osobností (športovcov, vedcov, umelcov a iných), vďaka ktorým sa stáva naše MALÉ SLOVENSKO VEĽKÝM.
Je určený pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Projekt je zaradený medzi projekty INFOVEKU
Internetový klub
Spoznanie a využívanie možností, ktoré žiakom poskytuje internet.
Internetová čajovňa
Sprístupnenie internetu pre širokú verejnosť
Prezentácia športových aktivít školy na www stránke
Tvorba www stránky o športe na našej škole a úspechoch žiakov v rôznych súťažiach
Tvorivá jazyková dielňa
rozširovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry aj mimo vyučovania. Prostredníctvom rôznych počítačových aktivít umožniť žiakom lepšiu sebarealizáciu a vytvoriť priestor pre tvorivosť a originalitu
Programovanie s Baltíkom
Rozvoj kreativity a logického myslenia žiakov zábavnou formou programovania


Otvorená škola 2004


Infovek - Otvorená škola 2004


Materské školy- predškolská príprava
Sprístupnenie počítačovej učebne pre predškolákov na získavanie základných počítačových zručností
Deti rodičom
Prezentácia toho, čo sa deti naučia na informatickej výchove a informatike
Internetový klub
Sprístupnenie a využívanie počítačov, výukových programov a internetu v škole aj mimo vyučovania
Školský internetový časopis OČKO
Príprava a realizácia žiackeho časopisu na našej webovej stránke, prezentácia tvorivosti, schopnosti a zručnosti žiakov
Malé – veľké Slovensko
Projekt spočíva v hľadaní a dokumentovaní známych i menej známych osobností ( športovcov, vedcov, umelcov a iných ), ktoré pôsobili ( pôsobia ) vo vašom okolí a vďaka ktorým s stáva naše MALÉ SLOVENSKO VEĽKÝM.
Je určený pre žiakov ZŠ a študentov SŠ


pohladnica


Infovek - Najkrajšia pohľadnica


ORGANIZÁTORI PROJEKTU: Gymnázium Turčianske Teplice

CIEĽ:
•podporiť u študentov výtvarné, ale hlavne estetické cítenie
•vytvoriť u študentov pocit spolupatričnosti k iným ľuďom okolo seba
•viesť študentov ku tvorivosti a rozvíjaniu vlastných predstáv
•pomôcť študentom presadiť sa, nebáť sa prezentovať svoje myšlienky, návrhy, predstavy
•dať študentom možnosť vlastnej sebarealizácie cez nesebeckú podstatu obdarovania niekoho druhého, cez pocit spraviť niekoho šťastným-potešiť ho v rôznych situáciách, ktoré nám život pripravuje
•venovať sa prosociálnemu správaniu, ktoré je vyvrcholením hlavne v predmete etická výchova
•rozvíjať tému darovania, pomoci a delenia sa-dar poteší aj toho, kto dáva
•konečným cieľom je v študentoch upevniť priateľstvo a potrebu pomôcť každý svojou troškou tým, ktorí okolo nás všetkých žijú a pomáhajú nám

Viac o projekte ...


virgal


Infovek - VIRGAL (Virtuálna galéria)


Popis projektu:
Teleprojekt - Virtuálna galéria, je určený žiakom základných a stredných škôl, ktorí by radi prezentovali svoje výtvarné práce pred spolužiakmi aj z iných škôl. Výsledkom projektu bude virtuálna galéria žiackych prác. Projekt má formu prezentácie a súťaže zároveň.

Prezentácie prác prebiehajú v troch kategóriách: kategória A - 1. stupeň ZŠ (1. - 5. roč)
kategória B - 2. stupeň ZŠ (6. - 9. roč) a osemročné gymnáziá (príma až kvarta)
kategória C - stredná škola a osemročné gymnázia (kvinta až oktáva)

Viac o projekte ...