Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKDHmotnú núdzu si rodič vybaví vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3).čiara

1) Dieťa bude predčasne uvoľnené z ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča na samostatnom lístku (nie v slovníčku). Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje :
   - meno dieťaťa
   - dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
   - hodina odchodu
   - čitateľný podpis rodiča
2) Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča ( zákonného zástupcu dieťaťa )
3) V prípade, že pre dieťa z ŠKD bude dlhodobo chodiť iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku , musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťaťa na celé obdobie , počas ktorého bude pre dieťa chodiť.
4) Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku dieťaťa s druhým rodičom , je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa, kópiu tohto rozhodnutia predložiť príslušnej vychovávateľke dieťaťa v ŠKD.
5) Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na samostatnom lístku ( nie v slovníku). Oznámenie musí obsahovať nasledovné údaje :
   - meno dieťaťa
   - dátum zmeny
   - čas, kedy treba dieťa z ŠKD púšťať
   - čitateľný podpis rodiča
6) Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa z ŠKD nebude zo strany vychovávateliek ŠKD akceptovaná.
Uvedené opatrenia sú v súlade s vnútorným poriadkom ŠKD a sú prijaté z dôvodu ochrany vychovávateliek ŠKD, ako aj ochrany detí, ktoré ŠKD navštevujú.
7) Tlačivá na stiahnutie