K R O N I K AVandalizmus


Poškodzovanie a ničenie cudzieho majetku, vandalizmus je správanie, ktoré nesmú slušní ľudia tolerovať. Žiaľ, v dnešnej spoločnosti sa stretávame s takýmto správaním dosť často, dopúšťajú sa ho aj mladiství. Dňa 6.3.2018 inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene prišiel medzi žiakov 5.B, 5.C a 8.A tried, aby im priblížil prácu polície, vysvetlil im dané pojmy, upozornil ich na prípadné sankcie, ktoré vyplývajú zo zákona v prípade jeho porušenia za takéto nevhodné správanie sa. Jeho slová počúvali žiaci pozorne, s rešpektom a so záujmom. Dozvedeli sa odpovede aj na svoje zvedavé otázky. Prednášky s následnými besedami sa uskutočnili v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS