K R O N I K AEnvironmentálna výchova


Environmentálna výchova v základnom vzdelávaní vychádza z komplexného chápania vzťahu človeka k životnému prostrediu.


Ide o rozvíjanie a pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, vzájomné prepojenie aspektov ekologických, ekonomických a sociálnych.

Výsledkom sú konkrétne aktivity, ktoré sú v súlade s Učebnými osnovami environmentálnej

výchovy pre základné školy – Environmentálne minimum.


Tieto aktivity boli zamerané na základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov .

1. Úroveň vedomostí

2. Rozvoj zručností

3. Utváranie postojov


Pričom procesy utvárania osobnosti žiakov sa opierali o tieto základné princípy:

1. Učenie o životnom prostredí

2. Vychovávanie prostredníctvom životného prostredia

3. Výchova pre životné prostredie


V priebehu celého školského roka

Šetrili sme elektrickou energiou a vodou

Zapájali sme sa do ENV-projektov

Upravovali sme okolie školy

Triedili sme odpad

Zapájali sme sa do environmentálnych aktivít mesta

Zapájali sme sa do tvorby relácií s environmentálnym zameraním

Zapájali sme sa aj do výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu tému,

Zapojili sme sa aj do literárnych súťaží zameraných na environmentálnu tému,

Aktívna bola aj spolupráca s VŠLD besedy,zážitkové aktivity

Zbierali sme baterky v spolupráci s agentúrou SEWA

Celý školský rok prebiehala súťaž o najkrajšie upravenú triedu

Každý mesiac bola aktualizovaná relácia k rôznym environmentálnym aktivitám

Zúčastnili sme sa na jubilejnom 45.ročníku Medzinárodného filmového festivalu o trvalo využiteľnom rozvoji Ekotopfilm-Enviro film 2018 v Banskej Bystrici.


V rámci rozvoja zdravého životného štýlu sme počas celého školského roka zabezpečili korčuľovanie na ZŠ HKM

Zapojili sme sa do projektu Triediš,triedim triedime organizovanou SAŽP

Zapojili sme sa aj do XIII. ročníka olympiády o životnom prostredí ENVIROTÁZNIKY - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov s témou
UNESCO - SVETOVÉ DEDIČSTVO.

Pri vzdelávaní našich žiakov vo veci triedenia odpadu sme využívali aj filmy a videá ktoré nam poskytla SAŽP a firma Pedersen ./Zdravá rada,Optická linka,Liečivé predsavzatia pre naśu Zem, Projekt Čistá voda bol súčasťou celoročného pôsobenia na žiakov našej školy


Zapojili sme sa do projektu Zelená míľa

V rámci didaktických hier a účelového cvičenia sme žiakov viedli k pochopeniu a individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu.

Žiaci sledovali filmy o nebezpečenstve riek, ale videli aj odvahu ,vytrvalosť a silu ľudí ,ktorí dokážu pomáhať v kritickej situácii.


Žiaci 1.ročníkov sa zúčastnili výletov na ranč v Kráľovej

Druháci objavovali krásu a históriu Banskej Štiavnice na Kolburgovských dňoch

Tretiaci spoznávali krásnu oblasť Nízkych Tatier a spoznali aj Bystriansku jaskyňu a jej okolie

Štvrtáci ukončili mesiac jún pobytom v Škole v prírode a spoznávali Oravu ,navštívili Oravský zámok ,Zuberec

Žiaci 2.stupňa: sa zúčastňovali výletov a exkurzií nielen na Slovensku ale poznávali aj Poľsko a Rakúsko.

Životné prostredie vplýva na každého z nás a preto je nevyhnutné robiť opatrenie na zlepšenie jeho kvality. S našimi žiakmi sa o to snažíme. Čo sa nám podarí uvidíme neskôr...

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme“ .

Paulo Coehlo

Koordinátori ENV


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS