K R O N I K AĽudské práva a povinnosti


V dnešnom svete je dôležité, aby žiaci okrem vedomostí z matematiky, dejepisu, angličtiny či nemčiny, ovládali aj svoje práva a povinnosti. Svoje práva musia poznať preto, aby sa v budúcnosti nestali obeťami. O svojich povinnostiach sa učia, aby sa naučili zodpovednosti. Mnohí žiaci práve vďaka tejto výučbe zisťujú, že ak od nich mama chce, aby si upratali svoju izbu, nie je to detská práca.

Právam a povinnostiam sa na našej škole venujeme v rámci programu Výchova k ľudským právam. Tá zahrňuje viacero aktivít, ktoré sa uskutočňujú v priebehu školského roka. Sú to napríklad rozhlasové relácie, práca s pracovnými listami, výroba plagátov či rôzne besiedky a diskusie. Venujeme sa témam ako tolerancia, boj proti rasizmu, rodina, ochrana života a starostlivosť o svet okolo nás, ale aj detská práca či obchodovanie s ľuďmi. Niektoré témy sa prelínajú s programom protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy či etiky. Témy sú spracované primerane veku žiakov.

Pod článkom sa nachádza pár fotografií, ktoré ilustrujú činnosť tohto programu, konkrétne výroba plagátov na tému Základné ľudské práva a povinnosti.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS