K R O N I K AEnvironmentálna výchova


„Každý vzdelaný človek čím je lepší a ušľachtilejší, tým si viac váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju aj miluje. láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole, ako jedna z najvážnejších vlastností človeka“ J.A.Komenský


Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody. V nej vznikol a bez neustáleho styku s ňou by sa vôbec nemohol vyvíjať a žiť. Príroda poskytuje človeku základné zdroje života. Vodu, vzduch , potravu. Poskytuje mu aj základné existenčné podmienky-tepelné a svetelné.

Naši predkovia žili v súlade s prírodou a nešli proti nej. Už starí rodičia nás učili, že všetko živé a neživé má svoje miesto na zemi, vo vzduchu vo vode. Učili nás ,že nielen brať z prírody, ale treba i vracať a pomáhať jej. A čo sa stalo? Prečo ľudia znecitliveli? Prečo sa odcudzili prírode? Prečo sa stali akýmisi ľahostajnými?

My mladí environmentalisti sa snažíme nájsť cestu, ktorá neničí Zem, ale snaží sa ju pochopiť a chrániť


V priebehu celého školského roka

Šetrili sme elektrickou energiou a vodou.

Športovali sme za zdravie – úspešné reprezentovanie školy na športových súťažiach

Zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu tému,

Zapojili sme sa aj do literárnych súťaží zameraných na environmentálnu tému,

Aktívne sme spolupracovali aj s VŠLD

Aktívne sme sa zapájali aj ENV aktivít organizovaných mestom

Zbierali sme baterky

Celý školský rok prebiehala súťaž o najkrajšie upravenú triedu

Pripravili sme náučný chodník

Vyčistili sme studničky a časť Sekierskej doliny

Triedili sme odpad

Naučili sme sa prírodu počúvať

Počas celého roka sme zbierali zelené míle pre zdravie


Mnohí žiaci svojou aktivitou dokázali, že im záleží nielen na vlastnom pohodlí ,ale aj na tom ako pomôcť našej Zemi. Pri ENV akciách sme sa zameriavali hlavne na vzájomne prepojiteľné aktivity, ktoré ponúkajú deťom okrem zaujímavých informácií aj možnosť sebarealizácie, získavanie nových skúseností a to najmä interaktívnou formou činnosti.

V jednotlivých činnostiach sa skrývali úlohy ,ktoré pomáhali deťom prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť potrebné zručnosti na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí

Mladí environmentalisti


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS