K R O N I K AVyhodnotenie - Týždeň boja proti drogám 2015/2016


Počas Týždňa boja proti drogám v dňoch 23.11.- 2.12.2015 žiaci na rôznych predmetoch, ale hlavne výchovných a bilológie získavali informácie o škodlivosti drog a nelátkových závislostí na naše telo. Aktivity koordinovala koordinátorka prevencie Mgr. Ľubica Hradská. O problematike závislostí informovala i nástenka v škole.
Uskutočnili sa nasledovné aktivity:
Fajčenie a naše telo – 4 besedy so školskou psychologičkou Mgr. Z. Marekovou – 5. ročníky a špeciálna trieda. Žiaci sa dozvedeli, že pľúca a srdce nie sú jediné orgány ľudského tela, na ktoré fajčenie vplýva negatívnym spôsobom. Fajčenie vážne ohrozuje fungovanie celého tela a môže byť príčinou viacerých vážnych ochorení. Vo všetkých triedach sa žiaci aktívne zapájali svojimi postrehmi z rodiny alebo z prostredia kamarátov.
Alkohol – môj nepriateľ – 4 besedy so školskou psychologičkou Mgr. Z. Marekovou- 6. ročníky a špec. trieda. Žiaci sa dozvedeli, že alkohol nemá negatívny vplyv len na celkové zdravie človeka, ale negatívne sa odráža aj na fungovaní človeka v škole alebo v práci. Ďalším rizikom pravidelného užívania alkoholu sú zmeny v správaní, kedy sa z milého a zhovorčivého človeka rýchlo môže stať agresor. Vo všetkých triedach sa žiaci aktívne zapájali svojimi postrehmi z rodiny alebo z prostredia kamarátov.
Prevencia kriminality mladistvých – 2 besedy – 8.AC – inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene vyvetlil žiakom ako sa správať slušne tak, aby sa nedostali do problémov so zákonmi SR. Na reálnych príkladoch ich upozornil na porušovanie zákonov mladistvými i dôsledkami, ktoré musia niesť za svoje správanie.
Kyberšikana – beseda – 9.C – Mgr. Npor. L. Lietava z PZ SR upriamil pozornosť príkladmi z reality o nebezpečenstve, ktoré skrývajú sociálne siete.
24. novembra 2015 sa peer aktivisti našej školy v doprovode koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej zúčastnili v aule ZŠ, Námestie mládeže vo Zvolene VII. ročníka Detskej konferencie “KRIŽOVATKY ŠŤASTIA”. Konala sa počas Európskeho týždňa boja proti drogám. Témy - Križovatky šťastia, Pokušenia súčasnosti. Na konferencii sme si vypočuli prezentácie, odborné lektorské vstupy, potešil nás aj kultúrny program.
Naše peer–aktivistky Michaela Majerová, Nina Mesíková (9.A) s Martinou Hruškovou navštevujúce záujmový útvar Svetielko zo SCVČ HEURÉKA vo svojej prezentácii “Riziká minulosti a súčasnosti” si zaspomínali na svoje zážitky z dvojdňového výcviku na Donovaloch.
O tom, ako netradične sa dá prežiť “Jeden deň na farme” nám porozprávali a vo svojej prezentácii ukázali Alica a Katarína Hraškové (7.C). Spolu so svojimi spolužiakmi a s triednou učiteľkou sa vybrali na Jastrabú na rodinnú farmu. Prežili naozaj neobyčajný deň. Svojím vystúpením, netradičnou témou zaujali i prekvapili prítomných. Ich posledná otázka patrila všetkým prítomným v aule: “Čo myslíte, čo sme tam nerobili?” Odpoveď je jasná.
Našich hudobne nadaných spolužiakov reprezentoval Samo Pintér (9.A), melódie jeho saxofónu spestrili kultúrny program. Do vedomostného kvízu zameraného na prevenciu kriminality a drogových závisloslostí sme zapojili Júliu Zliechovskú (7.A).
Súčasťou Detskej konferencie bola aj literárna súťaž. Porote sa najviac páčila práca Terezky Ferenčukovej (8.A) – “Križovatky šťastia”, za ktorú získala 1. miesto Vypočuli sme si ju v jej osobnom podaní. Blahoželáme!!!
Prežili sme zaujímavý deň, príspevky, ktoré odzneli nás inšpirovali. Svedčia o tom aj slová pani primátorky Lenky Balkovičovej: „Verím, že láska, s akou bola táto konferencia pripravená, vnikne do všetkých sŕdc prítomných školákov.“
Peer - aktivistky pod vedením koordinátorky prevencie pripravili pre druhákov, tretiakov a štvrtákov a hravé aktivity o zdravom životnom štýle, škodlivých účinkoch fajčenia.
Najkrajšie výtvarné práce na tému „Pokušenia súčasnosti“ nakreslili siedmaci pod vedením Mgr. S. Cimbovej, sú vystavené na nástenke v škole a reprezentovali nás aj na Detskej konferencii „Križovatky šťastia“.
Na hodinách cudzích jazykov žiaci vyrobili heslá proti drogám – 8.-9- roč.
Keďže k zdravému telu patrí aj zdravý duch, na hodinách telesnej výchovy a športovej prípravy žiaci športovali v telocvični a na štadióne MFK Lokomotívy Zvolen. Zápasili chlapci a dievčatá v malom futbale, florbale a vybíjanej.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít zapojili – žiakom i učiteľom, ktorí žiakov viedli.
Čo povedať na záver?
V histórii ľudskej civilizácie neexistuje žiadna kultúra, ktorá by nejakú drogu nevyužívala, či – povedané dnešnou terminológiou – nezneužívala.
Najlepšia droga je predsa len – čistá hlava.

Koordinátorka prevencie, Mgr. Ľ. Hradská


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS


nastenka