K R O N I K APrevencia šikanovania


Prevencia je veľmi dôležitá, zvlášť v školskom prostredí, kde sa žiaci, žiaľ, stretli s nevhodným správaním. 19.3.2015 medzi žiakov 6.A, 6.B, 6.C tried znovu prišiel inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície PZ SR vo Zvolene. Besedovali na tému "Prevencia šikanovania a rizikového správania". Jeho odborný výklad, príklady zo života vzbudili u žiakov veľký rešpekt. Beseda žiakov zaujala a a určite prispela k zvýšeniu ich právneho vedomia.


1

1