K R O N I K APeer program


Mladých ľudí, ktorí neholdujú návykovým látkam, si často ani nevšímame. Akoby sme si všímali len tých, ktorí majú s drogami problémy. Preto žiaci našej školy, okrem školskej prevencie, sa aj v tomto školskom roku zapojili do Peer programu, ktory vedie Mgr. S. Tichá v CPPPaP vo Zvolene.
Na škole pracujú dve skupiny peer aktivistov z ôsmych a deviatych ročníkov, najmladší – siedmaci sa ešte pripravujú. Získané vedomosti ďalej odovzdávajú mladším spolužiakom preto, aby im ukázali, že aké správanie je normálne - žiť zdravo, bez drog.
Slovo „peer“ (z angl.) znamená „rovesník“. Cieľom Peer programu je:
- poskytnúť pravdivé informácie, poukázať na nebezpečenstvá užívania návykových látok
- zamerať sa na zdravý životný štýl
- formovať protidrogové postoje
- rozvíjať zdravú osobnosť.
Od septembra naše peer aktivistky zavítali do všetkých tried na I. stupni. Získané vedomosti v peer programe im pomohla premeniť na zaujímavé hravé aktivity aj koordinátorka prevencie na našej škole Mgr. Ľ. Hradská. Venovali sa témam: Sladkosti – áno, ale s mierou, Škodlivosť fajčenia a alkoholu, Zdravý životný štýl. Za ich peknú prácu im patrí poďakovanie!


foto