K R O N I K ABeseda – ako správne triediť odpad?


9.1. nás navštívil enviromentalista, absolvent Fakulty prírodných vied UMB a besedoval s nami na tému AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD.
Beseda prebehla v 2.B a 3.C triede. Pomocou prezentácie a veku primeraných aktivít si žiaci osvojili nové, užitočné vedomosti. Naučili sa, že žltý kontajner je na plasty, červený na kov, zelený na sklo. Počas prezentácie odpovedali na otázky, uvedomovali si súvislosti, pýtali sa na to, čo ich zaujalo. Následne hravou formou priraďovali materiály k farbám kontajnerov. Nad odpadkový kôš v triede si umiestnili leták, popisujúci správnu separáciu odpadu a ku koncu besedy pracovali s pracovnými listami.
Počas akcie vládla priateľská nálada, deti spolupracovali s radosťou a nadšením. Veríme, že na aktivitu nadviažeme i v budúcnosti a posilníme tak vedomie občianskej zodpovednosti detí a podporíme vytváranie pozitívneho vzťahu k enviromentu.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS