K R O N I K AMedzinárodný deň školských knižníc


„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc - 27. októbra 2014


Tento rok bola téma: Sila prostredníctvom spoločenstva -kolegialita, rozmanitosť, vízia.
Na našej škole malo podujatie názov: Sme futbalisti, ale aj radi čítame, lebo rozvíjame nielen telo, ale aj ducha.
Cieľ podujatia: Sme škola s futbalovými triedami a s prevahou chlapcov najmä na 2. stupni. Tí sú často vzorom najmä pre mladších spolužiakov. Preto sme prostredníctvom futbalu a futbalovej histórie chceli ukázať, že šport a čítanie sa nevylučujú, a tak podporiť u žiakov záujem o čítanie a knihy.
Priebeh: Aktivity prebiehali súbežne v triedach, v školskej knižnici, v školskom klube, v zborovni. Aktivity s výnimkou besied viedli žiaci a žiačky 9. ročníkov pod vedením pedagógov a pracovníčok knižnice. Besedy s trénermi a riaditeľkou školy sa realizovali v zborovni.
Naše aktivity boli zamerané na šport, futbal, oboznámili sme sa s jeho históriou a mnohými zaujímavosťami, prezreli sme si prezentáciu. Ukázali sme, akú silu má kolektív a ako dokáže vplývať na ľudí. V závere sme si overili vedomosti kvízom. V besede s trénermi sme sa oboznámili s knihami, ktoré čítali a čítajú naši hostia.

Výstup: kresby, nástenka, slohové práce, fotografie, školská súťaž.

Školská súťaž: Vyhľadaj čo najviac kníh, ktorých postavy športujú.
Dokedy: do 24. novembra 2O14 (pondelok)
Komu odovzdať: triednym učiteľkám na I.stupni alebo priamo p. uč. Kúdelkovej alebo p. uč. Lagovej
Výsledky: 27. novembra 2014 (štvrtok) – v knižnici
Odmena: známka z čítania, literatúry; diplom, cena


Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS