K R O N I K AOLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU


Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo 27. januára 2014. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov 9. ročníka.
Poslaním tejto súťaže je rozširovať a prehlbovať zručnosti a návyky v komunikácii a hlavne upevňovať záujem žiakov o ich sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť.

Súťaž bola rozdelená na štyri časti:
1. Porozumenie prečítaného textu + odpovede na otázky.
2. Test zameraný na gramatiku.
3. Tvorivá činnosť - Naša škola - písomný prejav.
4. Ústna časť- situačný obrázok.

                  Najúspešnejšie boli:

1. Martina Jančiarová 9.A
2. Kristína Pacigová 9.A
3. Alexandra Guttenová 9.A


Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

foto1

foto2

foto3

foto4