K R O N I K ASprávaj sa normálne


Naša škola spolupracuje s PZ SR pravidelne. Koordinátorka prevencie Mgr. Ľubica Hradská pozýva príslušníkov polície na besedy so žiakmi pravidelne. Projekt PZ SR „Správbesedap sa normálne“, ako besedap preventívny program MsP s názvom „Dbesedap prednosť životu“ sú účinným prostriedkom pri práci s mládežou, pretože len priamy kontakt policbesedapt – žiak, ktorý je vybudovaný na inom základe než učiteľ – žiak môže priniesť žiadané výsledky. Besedy s príslušníkmi polície sú pre žiakov vítanou zmenou. Prínosom sú nové, nepoznané informácie súvisiace s prácou polície, ale hlavne s úskaliami každodenného života, s ktorými sa už žiaci stretli, ale hlavne s tými, o ktorých len počuli. Inšpektor Jozef Michalík z MsP a npor. Bc. Ladislav Lietava z Okresného riaditeľstva PZ SR vo Zvolene sú na našej škole častými hosťami.
V marci besedoval inšp. J. Michalík so žiakmi 5. B a 4.C tried na tému „Prevencia kriminality mladistvých“.
Šikanovanie je jav, ktorý je v našej spoločnosti veľmi častý. Nevyhýba sa ani školskému prostrediu. O tom, že obeť šikanovania trpí, že takéto správanie nie je správne ani v súlade so zákonmi, ani so školským poriadkom sa rozprávali žiaci 6. B s príslušníkom PZ SR npor. Bc. L. Lietavom. Besedy boli pre žiakov zaujímavé a prospešné.foto1

foto2

foto3

foto4