TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU


Zriadenie triedy so športovou prípravou sa riadi § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Čo je to trieda so športovou prípravou?
Trieda so športovou prípravou so zameraním na futbal na základnej škole je trieda pre žiakov 5. - 9. ročníka so športovým nadaním.

2. Pre koho je určená?
Trieda so športovou prípravou je trieda určená pre športovo nadaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v triede so športovou prípravou je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre futbal a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. Žiakom v triedach so športovou prípravou chceme otvoriť možnosti v oblasti futbalu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali a účelne využívali svoj voľný čas.

3. Ako prebieha vyučovanie v triede so športovou prípravou?
V triede so športovou prípravou sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci s futbalovým zväzom v súlade so zásadami športového tréningu.

Žiaci tried so športovou prípravou sa vyučujú tie isté predmety ako žiaci klasických tried, majú však navyše predmet Športová príprava v rozsahu 3 hodín týždenne.

Optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov tried so športovou prípravou a zvyšovanie ich športovej výkonnosti je zabezpečené výučbou predmetov:
a) telesná a športová výchova,
b) športová príprava,
c) športová príprava vo futbale (tréningový proces, ktorý zabezpečuje futbalový klub).

  • Predmet telesná a športová výchova sa v triedach so športovou prípravou vyučuje v rozsahu:2 hod. týždenne v 5. - 9. ročníku.
  • Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov pre futbal a to v rozsahu: 3 hod. týždenne v 5. ročníku (postupne aj v 6. – 9. ročníkoch podľa nových učebných osnov) 4 hod. týždenne v 6. – 9. ročníku (podľa doteraz platných učebných osnov).
  • Športovú prípravu vo futbale (tréningový proces) žiakov tried so športovou prípravou, ktorá nadväzuje na vyučovanie športovej prípravy, zabezpečuje klub v spolupráci so školou v rozsahu : 4 – 6 hodín týždenne (popoludní). Realizuje sa formou športového tréningu, sústredení a účasťou na športových súťažiach, turnajoch a športových podujatiach.


Telesnú a športovú výchovu vyučuje pedagogický zamestnanec s aprobáciou telesná a športová výchova - TSV.
Športovú prípravu vyučuje pedagogický zamestnanec s kvalifikáciou trénera futbalu minimálne EURO A, licencia II/B, EURO B.
Športovú prípravu vo futbale (tréningový proces) vyučuje profesionálny tréner s kvalifikáciou trénera futbalu podľa podmienok SFZ poverený futbalovým klubom.

4. Kritérií prijímania žiakov do triedy so športovou prípravou:
Prijímanie žiakov do tried so športovou prípravou sa uskutočňuje na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľom školy. Do tried so športovou prípravou sú prijímaní športovo - nadaní žiaci, ktorí úspešne ukončili 4. ročník základnej školy a od budúceho školského roka budú navštevovať 5. ročník.
Žiaci sú prijímaní k 1.septembru školského roka na základe:
a) súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
b) odporúčania všeobecného lekára,
c) podľa výsledkov dosiahnutých pri overení schopností a predpokladov pre športovú prípravu,
d) podľa splnenia podmienok psychologickej diagnostiky.


5. Harmonogram prijímania žiakov do triedy so športovou prípravou:
Zverejnenie termínov prijímacieho konania na stránke školy – február.
1. Motorické testy – začiatok marca.
2. Stretnutie MFK, škola, rodičia – začiatok apríla. Prezentácia práce MFK, školy, výsledky motorických testov, odovzdanie prihlášok, oboznámenie s termínom psychologických skúšok.
3. Psychologické testy – začiatok mája.
4. Ukončenie prijímacieho konania – 31.05. Odovzdanie vyplnených a podpísaných prihlášok zákonnými zástupcami žiaka, potvrdenými všeobecným lekárom.

Dokumenty


Triedy so športovou prípravou – školský rok 2015/2016
Inovované učebné plány pre triedy so športovou prípravou
Prihláška
Pozvánka na stretnutie s rodičmi
Smernica mládeže MFK