TECHNIKA


tech

Učebný predmet je určený všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote.
V školskom roku 2015/2016 boli zavedené nové učebné osnovy - vzdelávacie štandarty, ktoré sa postupne zavádzajú do všetkých ročníkov.


Dielenský poriadok        Pomôcky na THD        Pracovné náradie

foto1
Školské dielne


foto2
Školské dielne


foto3
Školské dielne

čiara

5. ročník

Drevo ako tech. materiál
Ručné opracovanie dreva

6. ročník

7. ročník

Pracovne postupy a nástroje

8. ročník

Grafická komunikácia
Tri priemetne

9. ročník