ANGLICKÝ JAZYK
aj

Obsah výučby Anglického jazyka na našej škole nadväzuje na Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva SR. Predmet Anglický jazyk sa u nás vyučuje od prvého ročníka. Na prvom, aj na druhom stupni sa angličtina vyučuje v každom ročníku. Predmet vyučujú kvalifikovaní pedagógovia s praxou. Výučba prebieha v triedach, a v jazykových učebniach. Triedy sú vybavené najmodernejšou technikou – dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami. Žiaci majú k dispozícii počítače, tablety. Každoročne na škole prebieha olympiáda v anglickom jazyku. Naši žiaci dosahujú výsledky i v okresných kolách.


Hodiny prebiehajú v príjemnej atmosfére, nie sú jednotvárne. Pri výučbe využívame inovatívne metódy. Aktivizujeme žiakov, podporujeme ich samostatnosť, tvorivoť. Naši absolventi odchádzajú na stredné školy kvalitne pripravení.


čiara1

ARCHÍV  
Archív1