Školský rok 2017/2018


Zamestnanci školy


Riaditeľ školy

:  Mgr. Miloslava Olerínyová

Zástupca pre 1.stupeň

:  Mgr. Jarmila Paľková

Zástupca pre 2.stupeň

:  PaedDr. Miroslava Štímelová

 

1. stupeň

2. stupeň

Učitelia bez triednictva

1.A  Mgr. Eva Loydlová
1.B  Mgr. Silvia Lagová
1.C  Mgr. Silvia Romanová
2.A  Mgr. Oľga Garajová
2.B  Mgr. Renáta Vaculová
2.C  Mgr. Vlasta Jurašková
3.A  Mgr. Zuzana Králiková
3.B  Mgr. Magdaléna Babicová
3.C  Mgr. Barbora Fungáčová
3.D  Mgr. Jana Hudecová
4.A  Mgr. Miroslava Vojteková
4.B  Mgr. Iveta Lietavová
4.C  Mgr. Drahomíra PeťkováŠkolský klub detí
Daniela Gajdošová- vedúca vych.
Jana Drahovská
Mgr. Iveta Halajová
Ivana Botunová
Valéria Kminiaková
Iveta Nemogová
Ivana Šuhajdová

5.A  Mgr. Soňa Cimbová
5.B  Mgr. Katarína Paulická
5.C  Mgr. Miroslav Minarovič
6.A  Mgr. Andrea Poliaková
6.B  Mgr. Mária Michalicová
6.C  Mgr. Lucia Verešová
7.A  Mgr. Andrea Morovičová
7.B  Mgr. Matej Révay
7.C  Mgr.Ing. Janka Felixová
8.A  Mgr. Miriam Kasášová
8.B  Mgr. Eva Ondrisová
8.C  Mgr. Lucia Mesárošová
9.A  Mgr. Ľubica Hradská
9.B  Mgr. Lucia Žigová
9.C  Ing. Janette Jirkův Lacková

Špeciálna trieda
Mgr. Mária Šušlíková


Asistenti učiteľa
Ing. Jana Fekiačová
Ivana Gálová
Bc. Júlia Marcineková
Mgr. Kvetoslava Rábelyová
Jana Slančíková
Ing. Žofia Stehlíková
Bc. Adriána Sujová
Mgr. Katarína Vacová

Mgr. Katarína Čajnáková
Mgr. Ida Hrušková
Mgr. Sláva Huňadyová
Mgr. Veronika Lacková
Mgr. Jana Panicová
Mgr. Michal Paulus
Mgr. Anna Samolejová
Mgr. Ľubomír Sihelský
Mgr. Jana Škvarková

Katechét, ANJ, VYV
Mgr. Silvia Pivarčiová

Tréner
Ernest Peterke

Školský psychológ
Mgr. Zuzana Mareková

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Barbora Kobelárová
Mgr. Mariana Molnárová

Výchovný poradca
Mgr. Andrea KoledováUčiteľ, správca počítačovej siete a internetovej stránky školy
Mgr. Pavel Valuška

Vedúca prevádzkového úseku
Mária Michalcová

Ekonómka
Jana Špániková

Upratovačky
Mária Didiová
Michaela Gondášová
Ľubica Gondová
Darina Hegedüšová
Renáta Beňová
Daniela Gubančoková

Školníci
Ivan Gajdoš
Michal Šomský

Správcovia areálu
Zoltán Meszáros
Mikuláš Štofaňák

Zariadenie školského stravovania
Jana Letková – vedúca ZŠS
Ľubica Bertóková
Alžbeta Cyprichová
Milota Hupianová
Judita Končeková
Adriana Schmötzerová
Jana Očenášová
Andrea Golianová


čiara

Rada školy pri Základnej škole, J. Alexyho 1941/1, ZvolenRada školy je ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy.
Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Funkčné obdobie začalo po voľbách dňa 22. marca 2016 a trvá štyri roky.


Členovia Rady školy

Predseda :

Mgr. Lucia Žigová

zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda :

Ing. Martin Mázor

zástupca rodičov žiakov

Členovia :

Ing. Ružena Babicová

zástupca zriaďovateľa

Ladislav Čierny

zástupca zriaďovateľa

Ing. Peter Košík, PhD.

zástupca zriaďovateľa

Ing. Zuzana Repková

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Čipka

zástupca rodičov žiakov

Mgr. Tomáš Koleda

zástupca rodičov žiakov

PaedDr. Silvia Šaškievičová

zástupca rodičov žiakov

Jana Letková

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Matej Révay

zástupca pedagogických zamestnancov


P L Á N Z A S A D N U T Í

v šk. r. 2017/2018

13. OKTÓBER 2017 :

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za šk. rok 2016/2017

2. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení v šk. roku

2017/2018

3. Návrh školského vzdelávacieho programu, výchovného programu ŠKD

4. Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried

5. Zmeny v školskom poriadku platné pre šk. rok 2017/2018

6. Návrh plánu zasadnutí RŠ v šk. roku 2017/2018

7. Rôzne

13. FEBRUÁR 2018 :

1. Informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk. r.

2017/2018

2. Vyhodnotenie T5-2017

3. Informácia o krúžkovej činnosti

4. Rôzne

10. APRÍL 2018 :

1. Školský vzdelávací program – plnenie úloh

2. Výsledky hospodárenia za rok 2017

3. Oboznámenie s rozpočtom na rok 2018

4. Rôzne

26. JÚN 2018 :

1. Vyhodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2017/2018

2. Zápis žiakov do 1. ročníka – informácie

3. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy – informácie

4. Zhodnotenie práce Rady školy za šk. rok 2017/2018

5. Rôzne