Školský rok 2017/2018


Zamestnanci školy


Riaditeľ školy

:  Mgr. Miloslava Olerínyová

Zástupca pre 1.stupeň

:  Mgr. Jarmila Paľková

Zástupca pre 2.stupeň

:  PaedDr. Miroslava Štímelová

 

1. stupeň

2. stupeň

Učitelia bez triednictva

1.A  Mgr. Eva Loydlová
1.B  Mgr. Silvia Lagová
1.C  Mgr. Silvia Romanová
2.A  Mgr. Oľga Garajová
2.B  Mgr. Renáta Vaculová
2.C  Mgr. Vlasta Jurašková
3.A  Mgr. Zuzana Králiková
3.B  Mgr. Magdaléna Babicová
3.C  Mgr. Barbora Fungáčová
3.D  Mgr. Jana Hudecová
4.A  Mgr. Miroslava Vojteková
4.B  Mgr. Iveta Lietavová
4.C  Mgr. Drahomíra PeťkováŠkolský klub detí
Daniela Gajdošová- vedúca vych.
Jana Drahovská
Mgr. Iveta Halajová
Ivana Botunová
Valéria Kminiaková
Iveta Nemogová
Ivana Šuhajdová

5.A  Mgr. Soňa Cimbová
5.B  Mgr. Katarína Paulická
5.C  Mgr. Miroslav Minarovič
6.A  Mgr. Andrea Poliaková
6.B  Mgr. Mária Michalicová
6.C  Mgr. Lucia Verešová
7.A  Mgr. Andrea Morovičová
7.B  Mgr. Matej Révay
7.C  Mgr.Ing. Janka Felixová
8.A  Mgr. Miriam Kasášová
8.B  Mgr. Eva Ondrisová
8.C  Mgr. Lucia Mesárošová
9.A  Mgr. Ľubica Hradská
9.B  Mgr. Lucia Žigová
9.C  Ing. Janette Jirkův Lacková

Špeciálna trieda
Mgr. Mária Šušlíková


Asistenti učiteľa
Ivana Gálová
Ing. Žofia Stehlíková

Mgr. Ida Hrušková
Mgr. Sláva Huňadyová
Mgr. Jana Panicová
Mgr. Anna Samolejová
Mgr. Martina Segečová
Mgr. Ľubomír Sihelský
Mgr. Katarína Čajnáková
Mgr. Jana Škvarková
Mgr. Veronika Lacková

Katechét
Mgr. Silvia Pivarčiová

Tréner
Ernest Peterke

Školský psychológ
Mgr. Zuzana Mareková

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Barbora Kobelárová

Výchovný poradca
Mgr. Andrea KoledováUčiteľ, správca počítačovej siete a internetovej stránky školy
Mgr. Pavel Valuška

Vedúca prevádzkového úseku
Mária Michalcová

Ekonómka
Jana Špániková

Upratovačky
Mária Didiová
Michaela Gondášová
Ľubica Gondová
Darina Hegedüšová
Renáta Beňová
Daniela Gubančoková

Školníci
Ivan Gajdoš
Michal Šomský

Správcovia areálu
Zoltán Meszáros
Mikuláš Štofaňák

Zariadenie školského stravovania
Jana Letková – vedúca ZŠS
Ľubica Bertóková
Alžbeta Cyprichová
Milota Hupianová
Judita Končeková
Adriana Schmötzerová
Jana Očenášová
Andrea Golianová


čiara

Rada školy pri Základnej škole, J. Alexyho 1941/1, ZvolenRada školy je ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy.
Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Funkčné obdobie začalo po voľbách dňa 22. marca 2016 a trvá štyri roky.


Členovia Rady školy

Predseda :

Mgr. Lucia Žigová

zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda :

Ing. Martin Mázor

zástupca rodičov žiakov

Členovia :

Ing. Ružena Babicová

zástupca zriaďovateľa

Ladislav Čierny

zástupca zriaďovateľa

Ing. Peter Košík, PhD.

zástupca zriaďovateľa

Ing. Zuzana Repková

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Čipka

zástupca rodičov žiakov

Mgr. Tomáš Koleda

zástupca rodičov žiakov

PaedDr. Silvia Šaškievičová

zástupca rodičov žiakov

Jana Letková

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Matej Révay

zástupca pedagogických zamestnancov


Plán zasadnutí v školskom roku 2016/2017

19. SEPTEMBER 2016 :
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za šk. rok 2015/2016
2. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie šk. r. 2016/2017
3. Školský vzdelávací program, výchovný program ŠKD – aktualizácia
4. Návrh plánu zasadnutí RŠ v šk. roku 2016/2017
5. Schválenie Štatútu RŠ
6. Rôzne

6. FEBRUÁR 2017 :
1. Informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk. r. 2016/2017
2. Vyhodnotenie T5-2016
3. Informácia o krúžkovej činnosti
4. Rôzne

3. APRÍL 2017 :
1. Školský vzdelávací program – plnenie úloh
2. Výsledky hospodárenia za rok 2016
3. Oboznámenie s rozpočtom na rok 2017
4. Rôzne

27. JÚN 2017 :
1. Vyhodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2016/2017
2. Zápis žiakov do 1. ročníka – informácie
3. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy – informácie
4. Zhodnotenie práce Rady školy za šk. rok 2016/2017
5. Rôzne