ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

kuchar

listok   Jedálny lístok :

26.02.-02.03.2018


12.02.-16.02.2018

normy   Jedlá,ktoré pripravujeme v jedálni- na stiahnutie(aktualizácia 20.1.2017)    NÁVOD
Oznam   Oznam školskej jedálne

dve jedla   Informácia pre stravníkov o podávaní dvoch jedál v školskom zariadení


Podľa Vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri výbere z dvoch druhov jedál sa musí dodržať štruktúra výberu jedál nasledovne: V prípade podávania mäsového pokrmu je nutné zaradiť mäsový pokrm aj na druhé hlavné jedlo, v prípade podávania bezmäsitého pokrmu je nutné zaradiť aj bezmäsitý pokrm na druhé hlavné jedlo. Dôvody: Dodržanie odporúčaných výživových dávok pre deti počas celého mesiaca.


dochodcom   Výdaj stravy


Podľa nariadenia RÚVZ / hygieny/ vo Zvolene od začiatku nového školského roku 2013/2014 t.j. 01.09.2013 sa obedy pre dôchodcov budú vydávať pri výdajnom okienku na vchodových dverách školskej jedálni nasledovne:
- každý jeden dôchodca si pripraví obedár / otvorí si ho sám/
- podá ho kuchárke, ktorá mu obedár naberia a zároveň mu obedár vráti
- výber z dvoch jedál ostáva- bude prázdny zošit na odhlasovanie obedov a prihlasovanie obedu č. 2
- výdaj jedál bude v čase od 11,00 do 11,30 hod. Tento termín sa musí dodržať - po tomto termíne sa obedy nebudú vydávať! V závažných prípadoch sa obedy vydajú priebežne.


strava   Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie


Finančné pásma pre nákup potravín pre žiakov zo športových škôl a športových tried


Vedúca ŠJ upozorňuje stravníkov, že v súlade s platnou legislatívou- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 111, piateho dielu, § 12, odst. 1, písm. b/ a ods.4 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je Mesto Zvolen a podľa vyhlášky 330/2009 Z.z. § 3, odst.3 o zariadení školského stravovania sú ceny jedál od 01.01.2017 stanovené nasledovne:


1. stupeň

  1 obed 1,09 € Paušálna platba 21,80 €
Hmotná núdza 1 obed 0,09 € Paušálna platba   1,80 €

2. stupeň

  1 obed 1,16 € Paušálna platba 23,20 €
Hmotná núdza 1 obed 0,16 € Paušálna platba   3,20 €


Od 01.09.2011 majú športové triedy finančný limit na potraviny:


2. stupeň športové triedy

  1 obed 1,38 € Paušálna platba 27,60 €
Hmotná núdza 1 obed 0,38 € Paušálna platba   3,20 €


Zamestnanci školy

1 obed Finančný limit na potraviny 1,26 €
  Režijné náklady 1,14 €
Hodnota jedla 2,40 €
Úhrada zamestnanca 0,75 €

Dôchodcovia

1 obed Finančný limit na potraviny 1,26 €
  Režijné náklady 1,14 €
Hodnota jedla 2,40 €
Úhrada dôchodcu
podľa výšky dôchodku
2,00€ ; 2,10€ ; 2,20€
Úhrada mesta 0,20€ ; 0,30€ ; 0,40 €


Desiata I. aj II. stupeň

  1 desiata 0,50 €  


Platba zamestnancov sa znižuje na základe príspevku zamestnávateľa ( 55% z celkovej hodnoty jedla ) a príspevku zo sociálneho fondu na základe kolektívnej zmluvy, dôchodcom o príspevok na stravovanie z mesta.

Trvalý príkaz platieb za stravné treba zadať od mesiaca august - máj, paušálnu platbu treba zaplatiť k 15. dňu mesiac dopredu. Vyúčtovanie platieb za stravné sa uskutočňuje na konci školského roku.

 

Číslo účtu IBAN : SK26 0200 0000 3500 0383 7412   
Variabilný symbol : 557
Konštantný symbol : 0968
Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa + trieda


ODHLASOVANIE

Odhlásiť obed dieťaťa je možné najneskoršie do 8,00 hod v deň odhlásenia a to buď: telefonicky: 045/5362251, 0918968951, osobne v kancelárií ŠJ, čipovou kartou v ŠJ priamo v počítači.
V prípade neskorého vyhlásenia stravníka ( prvý deň choroby ) je možné si prevziať obed do obedára.  Čas výdaja obedov je od 11,30 hod. – 13,30 hod.


desiata   Mliečna desiata


Kto sa nestravuje v ŠJ (nechodí na obed), môže sa prihlásiť na desiatu. Je potrebné si kúpiť čipovú kartu. Hlavnou zložkou desiaty bude mlieko a mliečne výrobky, zeleninové a mliečne potraviny vo forme nátierok doplnených pečivom. MD na jeden deň – 0,50 €. Vaše dieťa prihlásime len na základe úhrady formou poštovej poukážky /prevzatie v kancelárii ŠJ/, hotovostnej alebo bezhotovostnej úhrady v peňažných ústavoch. Mesačnú platbu vo výške 10,00 € požadujeme uhradiť do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca, s uvedením presného mena a priezviska žiaka a triedy /nie rodiča/ - desiata - do správy pre prijímateľa.

 

Alergény:


1-OBILNINY obsahujúce lepok a výrobky z nich
2-KOROVCE a výrobky z nich
3-VAJCIA a výrobky z neho
4-RYBY a výrobky z nich
5-ARAŠIDY a výrobky z nich
6-SÓJA a výrobky z nich
7-MLIEKO a výrobky z neho
8-ORECHY a výrobky z nich
9-ZELER a výrobky z neho
10-HORČICA a výrobky z nej
11-SÉZAM-semená a výrobky z nich
12-SIRIČITANY sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov
13- vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z neho