ŠKOLSKÉ DOKUMENTY


Zriaďovacia listina

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

VYHLÁŠKA o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

Kolektívna zmluva 2017

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok 2017/2018

Štatút rady školy šk. rok 2016 / 2017

Logo školy

Projekt Spolu to zvládneme - ČSOB nadácia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


Inovovaný ŠkVP 1. - 3. ročník

Školský vzdelávací program 4. ročník

Inovovaný ŠkVP 5. - 7. ročník

Školský vzdelávací program 8. - 9. ročník

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu triedu 8. - 9. ročník

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu triedu 5. - 7. ročník

Príloha ŠkVP - vývinové poruchy učenia

SMERNICE


SMERNICA k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí

SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám

TRANSPARENTNÁ ŠKOLA


Protikorupčná politika Základnej školy, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Klauzula protikorupčných zmluvných podmienok

Obsadzovanie vožných pracovných miest u zamestnávateža ZŠ

Záznam o previerke obchodného partnera

Uvádzanie nových zamestnancov

Dodatok k pracovnému poriadku

Plán vzdelávania zamestnancov

čiara

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOVZákladná škola
 

 

Školská jedáleň
 

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

 

Faktúry

Zmluvy

Objednávky


01.- 10.2017
01.- 12.2016
01.- 12.2015
01.- 12.2014
01.- 12.2013
01.- 12.2012
09.- 12.2011
04.- 08.2011
01.- 03.2011


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


01.- 10.2017
01.- 12.2016
01.- 12.2015
01.- 12.2014
01.- 12.2013
01.- 12.2012
04.- 12.2011
01.- 03.2011

 


01-01.2018
01-12.2017
01-12.2016
01-12.2015
01-12.2014
01-12.2013
01-12.2012
01-02.2011


2018
2017
2016
2015
2014
2011


01-01.2018
01-12.2017
2011