K R O N I K ADetská konferencia "Križovatky šťastia"


24. novembra 2015 sa peer aktivisti našej školy v doprovode koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej zúčastnili v aule ZŠ, Námestie mládeže vo Zvolene VII. ročníka Detskej konferencie “KRIŽOVATKY ŠŤASTIA”. Konala sa počas Európskeho týždňa boja proti drogám. Témy -Križovatky šťastia, Pokušenia súčasnosti.
Na konferencii sme si vypočuli prezentácie, odborné lektorské vstupy,potešil nás aj kultúrny program. Naše peer–aktivistky Michaela Majerová, Nina Mesíková (9.A) s Martinou Hruškovou navštevujúce záujmový útvar Svetielko zo SCVČ HEURÉKA vo svojej prezentácii “Riziká minulosti a súčasnosti” si zaspomínali na svoje zážitky z dvojdňového výcviku na Donovaloch.
O tom, ako netradične sa dá prežiť “Jeden deň na farme” nám porozprávali a vo svojej prezentácii ukázali Alica a Katarína Hraškové (7.C). Spolu so svojimi spolužiakmi a s triednou učiteľkou sa vybrali na Jastrabú na rodinnú farmu. Prežili naozaj neobyčajný deň. Svojím vystúpením, netradičnou témou zaujali i prekvapili prítomných. Ich posledná otázka patrila všetkým prítomným v aule:
“Čo myslíte, čo sme tam nerobili?” Odpoveď je jasná.
Našich hudobne nadaných spolužiakov reprezentoval Samo Pinter (9.A), melódie jeho saxofónu spestrili kultúrny program.
Siedmaci poslali na konferenciu svoje výtvarné práce, ktoré sme si všetci mohli prezrieť spolu s literárnymi prácami iných žiakov v priestoroch pre aulou.
Krajská knižnica Ľ. Štúra vystavila literatúru zameranú na protidrogovú tematiku. Mnohí si vyskúšali prístroj Smokerlyzér z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odmerali si hladinu CO vo výdychu.
Do vedomostného kvízu zameraného na prevenciu kriminality a drogových závisloslostí sme zapojili Júliu Zliechovskú (7.A). Odbornými lektormi boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a preventista inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V dvoch kolách súťažili žiaci z 11-tich škôl zvolenského okresu.
Súčasťou Detskej konferencie bola aj literárna súťaž. Porote sa najviac páčila práca Terezky Ferenčukovej (8.A) – “Križovatky šťastia”, za ktorú získala 1. miesto Vypočuli sme si ju v jej osobnom podaní. Blahoželáme!!!
Prežili sme zaujímavý deň, príspevky, ktoré odzneli nás inšpirovali. Svedčia o tom aj slová pani primátorky Lenky Balkovičovej: „Verím, že láska, s akou bola táto konferencia pripravená, vnikne do všetkých sŕdc prítomných školákov.“


Mgr. Ľubica Hradská, koordinátorka prevencie


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS      Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

01     02