K R O N I K A


Olympiáda z ruského jazyka24.1.2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ruského jazyka. Zúčastnilo sa ho žiakov 8.A a 9.A tried. Svoje vedomosti si overili v písomnom teste, ale aj v ústnom prejave, konverzácii v ruštine.
1. miesto - Matej Babic, 9.A
2. miesto - Dominika Oláhová, 9.A
3. miesto - Jozef Hozák, 9.Aobr1
Jozef Hozák,  Dominika Oláhová,  Matej Babic