K R O N I K AMultikultúrny projekt v našej školeV dňoch 21. – 25. mája sa v našej škole pod záštitou agentúry AIESEC v Banskej Bystrici uskutočnil medzinárodný multikultúrny projekt, ktorého cieľom bolo získať informácie o iných krajinách, ich zvykoch, tradíciách. Projektu sa zúčastnili stážisti z troch krajín: Ukrajiny, Brazílie a USA. Stážisti pripravili prezentácie, v ktorých sme sa dozvedeli informácie o ich krajine z rôznych aspektov – geografického, historického, kultúrneho, v závislosti od jednotlivých predmetov, ktoré vyučovali. Predovšetkým išlo o predmety humanitné – dejepis, cudzie jazyky, ale aj prírodovedné – biológia, geografia a o výchovné predmety – telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova. Súčasťou prezentácií boli aj interaktívne aktivity, prostredníctvom ktorých boli žiaci zapojení do vyučovacieho procesu. V hudobnej výchove to boli napríklad rôzne hry, predstavenie typických piesní, hudobných nástrojov danej krajiny, učenie sa národných piesní. V telesnej výchove hranie typicky národných športov (americký futbal). Zaujímavou aktivitou pre žiakov bolo učenie sa základných slov a slovných spojení – pozdravy, poďakovanie a podobne, ktorá malo multilingválny podtext. Mnoho stretov nachádzali najmä s kultúrou Ukrajiny a pre žiakov bolo prekvapením, koľko spoločných slov obsahujú oba jazyky.

Okrem uvedených aktivít sa žiaci intenzívne zaujímali o každodenný život stážistov, o ich záujmy, voľnočasové aktivity, školský systém, o život vo veľkomestách. Kým v nižších ročníkoch boli potrební tlmočníci, ktorých na veľmi dobrej úrovni na niektorých vyučovacích hodinách zastúpili aj starší žiaci, vo vyšších ročníkoch jazykového zamerania si žiaci vystačili sami. a pre žiakov bolo prekvapením, koľko spoločných slov obsahujú oba jazyky.

Zavŕšením celotýždenného úsilia bolo piatkové športové popoludnie, ktoré sa skladalo z hrania amerického futbalu, volejbalu pre starších žiakov a rôznych súťaží pre tých mladších. Niektorí nadšenci pokračovali v hraní amerického futbalu až do neskorých popoludňajších hodín

Stretnutie sa našimi inonárodnými priateľmi hodnotíme pozitívne jednak z pozície učiteľov a jednak z pozície žiakov. O tom, že žiaci boli pozitívne naladení svedčí aj fakt, že sa so stážistami stretli aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase a pri popoludňajších športových aktivitách (hranie volejbalu). Žiaci mali tiež obrovský záujem o kontakty na stážistov. Niektorí z nich mali prvýkrát možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý hovorí inou rečou, čo bolo pre nich obrovským zážitkom.

Veríme, že priateľstvá, ktoré sa vytvorili medzi našimi priateľmi a nami učiteľmi, ale aj žiakmi pretrvajú a veríme, že jedného dňa sa s nimi opäť stretneme


foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10     foto11      foto12