K R O N I K A


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRYŠkolské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v našej škole sa uskutočnilo 15.10.2009. Táto súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka.

Súťažné úlohy boli rozdelené na dve časti.

1. Písomná časť pozostávala :
a) práca s textom – zameraná na porozumenie textu, jeho analýzu
b) transformácia textu - na iný slohový útvar
2. Ústna časť – ústny prejav na určenú tému 

Školské kolo – výsledky :

1. Jana Panicová IX.A
2. Lenka Kolibíková IX.A
3. Andrea Benková VIII.A


 

Do okresného kola postupuje Jana Panicová IX.A.Olympiáda zo slovenského jazyka
Lenka Kolibíková , Jana Panicová , Andrea Benková