oznamFoto školy Logo školy Trieda Jazyková učebňa Počítačová učebňa ŠKD

Naša škola má dlhú a rozmanitú históriu, ktorá bola písaná až tromi základnými školami. Ako prvá ju začala písať Základná škola Na Hôrke, ku ktorej sa postupne pridali Základná škola Sekier a Základná škola Lipovec. História je plná nečakaných zvratov. A tak pôvodná Základná škola Na Hôrke nakoniec zostala jedinou školou v tejto časti mesta, a aby pokryla potreby výučby všetkých detí, presťahovala sa do priestorov zrušenej Základnej školy Sekier. A tak sme od začiatku školského roka 2004/05, odkedy sme už len jedinou školou, dostali do vienka, že sme škola pre všetkých. Pre všetkých žiakov, rodičov, učiteľov, ale aj ostatných občanov. Cítime veľkú zodpovednosť za prejavenú dôveru. Je len na nás, aby budúcnosť ukázala a história potvrdila, že si ju aj zaslúžime.

Aktivity žiakov

Priestory školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale aj na efektívne využívanie voľného času v popoludňajších hodinách. V spolupráci s rodičmi, občianskymi združeniami a inými inštitúciami vytvárame optimálne podmienky vo všetkých formách: v pravidelnej organizovanej činnosti Školského klubu detí v záujmových útvaroch, ktorých zameranie je rôznorodé (šport- vodácky krúžok , hudba, výtvarné umenie, cudzie jazyky, domáce práce, informatika, vlastiveda ), v príležitostne organizovanej činnosti (rôzne literárne, výtvarné, matematické, biologické, geografické i športové súťaže, exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, atď.).

Školský časopis

Žiaci od roku 2003 vydávali vlastný internetový časopis "Očko", v ktorom prezentovali svoje vlastné literárne a výtvarné práce, svojim čitateľom ponúkali rôzne zaujímavé rubriky (informácie zo sveta, doplňovačky, rôzne hry, a pod. ). Ich prácu ohodnotila odborná porota v súťaži eČasopis 2004 Čestným uznaním. V roku 2005 v tejto celoslovenskej súťaži získali druhé miesto.

Projekty

Aktívne sa zapájame do rôznych projektov organizovaných INFOVEKOM. V školskom roku 2004/2005 sme zahájili projekt MALÉ - VEĽKÉ SLOVENSKO. V tomto projekte poskytujeme netradičný pohľad na osobnosti Slovenska.


čiara
KONTAKTY

VÁŠ ODKAZ PRE NÁS

obálka Adresa
Základná škola
J. Alexyho 1941/1
960 01  ZVOLEN


Meno a priezvisko :
Váš email :


Váš odkaz :


telefón Telefón - fax
045 / 536 2169
email Email: riaditeľ
zssekier@gmail.com

Email: škola
skola@zsalexyhozv.sk
telefón Školská jedáleň
045 / 536 2251